Projekt

Effektiva tjänster för ett lyckosamt projekt

 

Projekt är den absolut vanligaste organisationsformen för olika typer av utvecklingsarbete, bl.a. för att arbetsformen i sig är starkt målinriktad och fokuserad på att leverera resultat. Det är viktigt att satsa tid och resurser på att definiera och utforma projektet på ett optimalt sätt vid uppstarten av projekt. En av de vanligaste orsakerna till att projekt inte ”går i mål” är en oklar projektdefinition, alltså oklara projektmål och leveranser.

  • Är du en beställare av projekt?
  • Vill du lära dig mer om att arbeta i projekt?
  • Letar du efter effektiva verktyg för att definiera, leda och styra projekt?

Tveka inte att ta kontakt för en diskussion om hur hard facts kan hjälpa dig att genomföra ditt projekt med ett högt kundvärde.

Identifiera projekt

Idéen om att starta ett projekt kan uppkomma på flera sätt. Nästa steg är att identifiera projektet, att göra det mer konkret än bara en idé. Lämpligt är då att göra ett s.k. business case, en lönsamhetskalkyl för det som det tänkta projektet skall leverera. Det kan även vara lämpligt att göra en första nyttovärdering.

Definiera projekt

Den viktigaste fasen i ett projekt är uppstarten och definitionen av projektet. Detta tas lämpligen fram i form av en förstudie. Den innehåller bl.a. en nulägesanalys, förslag på möjliga lösningar och en rekommendation, vad som skall levereras, hur det skall levereras och framförallt, vad är nyttan. Formellt bör sedan en projektdefinition tas fram som innehåller målformuleringen, tids- och resursplaner, kommunikationsplan, riskanalys, organisation, styrning och koordination, lansering.

Starta projekt

Uppstarten av ett projekt är en mycket viktig fas i ett projekts livscykel. Misstag tidigt i ett projekt kan bli kosta båda tid och pengar för att rätta till senare. För att få en lyckat projektstart är det flera delar som ska vara på plats: det ska finnas ett projektdirektiv från beställaren, en förstudie bör vara genomförd och projektet bör vara detaljplanerat (i alla fall den första etappen)

Leda & driva projekt

När projektet har startat skall det ledas, styras och drivas. Vägen till målet synliggörs genom olika typer av planer. Relationer och kunskaper fördjupas inom projektgruppen. Risker skall hanteras och rutiner etableras

Avsluta projekt

På samma sätt som projektets start är viktig är även avslutet en viktig fas. Projektets leverans skall lämnas över till linjen/beställaren och ev. restpunkter identifieras. Även om agilt arbetssätt har tillämpats (med återkommande tillbakablickar) är ett arbetsmöte där projektarbetet utvärderas mycket värdefullt. Till sist skall projektet formellt stängas av styrgruppen.