Nyttovärdering

Bör ingå i alla förstudier och projekt

Nyttovärdering är ett strukturerat arbetssätt för att identifiera nyttan med en investering. Nyttan är uttryckt i kronor och ören! Och nyttan skall vara konkret (t ex en ökad intäkt eller en minskad kostnad) eller av mjukare karaktär (t ex ökad image).

Nyttor kan vara av tre slag:

  • Direkt resultatpåverkande nytta
  • Indirekt resultatpåverkande nytta
  • Svårvärderad nytta

Nyttorna arbetas fram och definieras på ett arbetsseminarium och struktureras i en nyttostruktur (trädstruktur). Det samlade värdet av alla nyttor kan åskådliggöras i en s.k. nyttostapel, se nedan.

Ett projekt borde aldrig startas utan att en nyttovärdering har gjorts. På samma sätt sätt som att ett projekts risker alltid identifieras.

Med en nyttovärdering besvaras ett flertal viktiga frågor:

  • Vad består nyttan av, dvs vilka nyttoeffekter uppnås med investeringen?
  • Hur stor är nyttan, i kronor och ören?
  • Vad är viktigt att genomföra?
  • Är alla som ansvarar för investeringens genomförande överens om vad som skapar nytta?
  • Hur kan nyttan säkerställas och vilka är hemtagningsansvariga?
  • Hur stor är kostnaden för nyttan?

En nyttovärdering bör absolut genomföras som en del i ett beslut inför en projektstart eller vid en investering. Vidare kan nyttovärderingar genomföras under ett projekt eller en tid efter ett projekt är avslutat för att verifiera att den tänkta nyttan blev verklighet.

Tveka inte att ta kontakt för en diskussion om hur hard facts kan hjälpa dig att genomföra en nyttovärdering i ditt projekt.