Processledning

Öka din konkurrenskraft och lönsamhet

Traditionellt är verksamheter beskrivna i funktioner och organisationsscheman. Men för att i dagens affärsklimat arbeta systematiskt med att förbättra varor och tjänster är det nödvändigt att se verksamheten som processer, som skapar värde för kunderna.

Att arbeta med processer och processledning är till nytta för kunderna, medarbetarna och för företaget.

Att arbeta med processer gör det även möjligt att utnyttja IS/IT på ett effektivare sätt.

Tveka inte att ta kontakt för en diskussion om hur hard facts kan hjälpa dig att arbeta med processledning i din verksamhet.

En enkel process för förbättring av processer.

Starta

Grunden för förbättringsarbetet läggs hos både ledning och medarbetare: områden fastställs, önskade effekter identifieras m.m.

Nuläget analyseras

Processer kartläggs och prioriteras och problemområden identifieras

Problem löses

Förslag till förbättringar tas fram, genomförs och utvärderas.

Kvalitet säkras

Processer dokumenteras, med lämplig detaljnivå.

Ständig förbättring!

Utfall i processerna mäts och följs upp och kan på så sätt användas för ständiga förbättringar.